• nn.ujjain@mpurban.gov.in
  • छत्रपति शिवाजी भवन आगर रोड, उज्जैन - 456006

सांसद/विधायक स्वेच्छानुदान

2019-20

NA

2020-21

स.क्र. आदेश क्र. दिनांक PDF
1 14-08-2022 PDF..
1 17-06-2020 PDF..
1 658 06-01-2021 PDF..

2021-22

स.क्र. आदेश क्र. दिनांक PDF
1 2026 30_06_2021 PDF..
1 3174 29-10-2021 PDF..
1 658 26-11-2021 PDF..
1 658 17-12-2021 PDF..
स.क्र. आदेश क्र. दिनांक PDF
1 1163 25-4-2022 PDF..
1 658 08-03-2022 PDF..
1 658 08-03-2022 PDF..

2018-19

NA

2019-20

NA

2020-21

स.क्र. आदेश क्र. दिनांक PDF
1 3012 26-08-2021 PDF..
2 1837 26-08-2021 PDF..
3 1837 26-08-2021 PDF..
स.क्र. आदेश क्र. दिनांक PDF
1 776 15-03-2022 PDF..
2 813 17-03-2022 PDF..
3 850 21-03-2022 PDF..
4 103 08-02-2022 PDF..
5 658 08-03-2022 PDF..
6 354 09-02-2022 PDF..
7 776 15-3-2022 PDF..
8 813 17-3-2022 PDF..
9 478 22-02-2022 PDF..
10 247 28-01-2022 PDF..
स.क्र. आदेश क्र. दिनांक PDF
1 1486 24-05-2022 PDF..

2018-19

NA

2019-20

2020-21

स.क्र. आदेश क्र. दिनांक PDF
1 2031 12-08-2022 PDF..
2 18_01_2021 PDF..
3 4219 28.10.2020 PDF..
4 4452 _14.12.2020_parasJain_4452 PDF..
स.क्र. आदेश क्र. दिनांक PDF
1 3191 29-10-2021 PDF..
1 1345 23-08-2021 PDF..
1 247 25-03-2022 PDF..
2 923 25-03-2022 PDF..
3 966 30-03-2022 PDF..
4 776 15-03-2022 PDF..
5 772 15-03-2022 PDF..

2022-23

स.क्र. आदेश क्र. दिनांक PDF
1 2031 12-08-2022 PDF..

अपर आयुक्त

रवीन्द्र जैन

सेवा का नाम : राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा

ऑफिस दूरभाष : 0734-2535209

मोबाइल:

ई - मेल : nagarnigamujjain@yahoo.com

Apply Now  More Details