• nn.ujjain@mpurban.gov.in
  • छत्रपति शिवाजी भवन आगर रोड, उज्जैन - 456006
नगर पालिका निगम उज्जैन

बजट

Budget,Finance Account and Audit Report


Audit Report 2021-2022 New 2021-2022
Audit Report 2020-2021 New 2020-2021
Audit Report 2019-2020 2019-2020
Audit Report 2017-2018 2017-2018
Audit Report 2016-2017 2016-2017
Audit Report 2015-2016 2015-2016
Audit Report Accounting General 2012-13 to 2013-14 2012-13 to 2013-14
Audit Report 2014-2015 2014-2015
Audit Report 2013-2014 2013-2014
Audit Report 2012-2013 2012-2013
Budget 2023-2024 New 2023-2024
Budget 2022-2023 New 2022-2023
Budget 2021-2022
01_Nigam+phe 02_nigam
03_SIWKART_NIGAM 04_phe
05_siwkart_phe
Budget 2020-2021
1-115 116 116(nigam+phe) 117(1)
117(Nigam) 118(1) 118-122 123
123-129 130 130-167RI 168
168-184CI 185 185-268RE 269
269-309CE 310 310PHE 311
311-314 315 315-319 320
320-351
Budget 2018-2019 2018-2019
Budget 2017-2018 2017-2018
Budget 2016-2017 2016-2017
Budget 2015-2016 2015-2016
Budget 2014-2015 2014-2015
Budget 2013-2014 2013-2014
Income and Expenditure 2019-20 2019-20
Income and Expenditure 2018-19 2018-19
Income and Expenditure 2016-17 2016-17
Balance Sheet 2021-2022 New 2021-22
Balance Sheet 2020-2021 New 2020-21
Balance Sheet 2019-2020 2019-20
Balance Sheet 2018-2019 2018-19
Balance Sheet 2017-2018 2017-18
Balance Sheet 2016-2017 2016-17
Balance Sheet 2015-2016 2015-16
Balance Sheet 2014-2015 2014-15
Balance Sheet 2013-2014 2013-14
Balance Sheet 2012-2013 2012-13